Members

Teaching Staff

Professor Fumihiko Matsuda
Professor Ryo Yamada page
Professor Masao Nagasaki page
Associate Professor Yasuharu Tabara
Research Associate Meiko Takahashi
Research Associate Izumi Yamaguchi
Research Associate Shuji Kawaguchi

Secretary

Masami Kanazawa
Midori Okabe
Kanae Saido
Azusa Okayama

Research Fellow

Masakazu Shimizu
Takahisa Kawaguchi
Takanobu Tsutsumi
Kazuya Setoh
Marina Penova
Yusri Dwi Heryanto
Toru Yoshiyasu
Yuichi Inadomi
Olivier Gervais
Chin Yi Cheng

Doctoral Student

Daigo Okada
Takeshi Iwasaki
Mio Shibata
Tomoko Nakanishi
Takuya Okada
Yugo Morita
Ta-Yu Yang
Hui Ting Ou
Mari Morita

Research Assistant

Miki Kokubo
Rikako Kano
Takeshi Iino page

Visiting Researcher

Koichiro Higasa
Yoichiro Kamatani

Research Scholar

Zheng Cheng
Yi Huan Feng
Jian Hao Cheng